Dự án đầu tư du lịch Dự án đầu tư du lịch

CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG MADISON HỒ TRÀM

             Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 7898/UBND-VP chấp thuận cho Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, với các nội dung điều chỉnh: (i) Trụ sở chính của Công ty tại 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; (ii) Cập nhật Giấy chứng thực cá nhân của người đại diện trước pháp luật Công ty; (iii) Vốn đầu tư tăng từ 288,129 tỷ đồng lên 1.590 tỷ  đồng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 81/SKHĐT-ĐT.

            Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty TNHH Madison Land có trách nhiệm:

           Tập trung nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ; có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 và Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư và trong giai đoạn khai thác vận hành theo định kỳ 6 tháng, cả năm theo quy định tại khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

          Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực những thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước ngày 16/12/2021 và ngày 01/3/2022; chịu trách nhiệm về tổng vốn đầu tư của Dự án theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký theo tiến độ đảm bảo tính khả thi của dự án.

         Liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của Nhà đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư 2020.

          Thành lập pháp nhân tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thuận lợi trong quá trình triển khai và quản lý dự án theo quy định.

                                                                                                                      Nhật Lệ

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 2204985

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o