Tin tức ngành Tin tức ngành

Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sungquy định mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

 Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định 94/NĐ-CP có 3 điều với các nội dung chính:

1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023:

a) Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

b) Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Theo đó, Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp (với mức ký quỹ thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP), cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ quy định nêu trên và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ đã nộp theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Nghị định 94/2021/NĐ-CP cho doanh nghiệp kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, cụ thể:

a) Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

b) Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

 

Tin bài Bình Minh

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1330973

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o