Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Sở Du lịch

Điện thoại: 0254. 3836888

Email: sodl@baria-vungtau.gov.vn

Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa

1 Trịnh Hàng Giám đốc
Số điện thoại: 0913934393
Email: hangt@sodl.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm các hoạt động của ngành trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Du lịch. Định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của sở
2 Đỗ Phước Trung Phó Giám đốc
Số điện thoại: 0792361199
Email: trungdp@sodl.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác:Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành thực hiện các văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia được phê duyệt về cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ; thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Du lịch theo quy định của pháp luật; Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch tại địa phương; tổ chức lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch quốc gia
3 Trần Thị Thu Hiền Phó Giám đốc
Số điện thoại: 0944275550
Email: hienttt@sodl.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác:Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật; Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh; Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện chương trình quảng bá, xúc tiến, phát triển thương hiệu du lịch của tỉnh