Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Khu du lịch hải thuận được kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng

23/02/2024 - 22:10

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND cho phép Khu du lịch Hải Thuận do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ du lịch Hải Thuận làm chủ đầu tư kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh. Thời điểm tính kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất là 212 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định. Lý do kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất: Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (trường hợp bất khả kháng), quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tại Quyết định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Cục Thuế tỉnh xem xét thu các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất (nếu có) đối với Khu du lịch Hải Thuận. (2) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ du lịch Hải Thuận có trách nhiệm: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và đầu tư xây dựng đối với dự án Khu du lịch Hải Thuận tại tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa toàn bộ diện tích đất vào sử dụng đúng quy định. Hết thời gian được kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất, nếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ du lịch Hải Thuận vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và UBND huyện Xuyên Mộc kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định. Liên hệ với Cục Thuế tỉnh nộp các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất (nếu có). (3)UBND huyện Xuyên Mộc có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương, đôn đốc, giám sát việc thực hiện dự án của chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất thì báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xử lý theo quy định.

Nguyễn Thị Lệ


Đánh giá: