Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam


Đánh giá: