Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hướng dẫn sử dụng kinh phí thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Đề án 06


Đánh giá: