Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 5401/UBND-VP - 26/04/2004 của UBND tỉnh về việc xử lý các vướng mắc trong việc đồng bộ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC) và Cổng DVC Quốc gia


Đánh giá: