Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Du lịch tại Hội nghị tuyên truyền đến doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo về đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”


Đánh giá: