Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Triển khai Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh


Đánh giá: