Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kế hoạch số 147/KH-SDL ngày 28/06/2024 của Sở Du lịch về việc duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 và những năm tiếp theo của Sở Du lịch


Đánh giá: