Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thông báo số 58/TB-SDL - 23/05/2024 của Sở Du lịch Về việc nộp báo cáo theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch trên hệ thống phần mềm quản lý ngành du lịch


Đánh giá: