Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Quyết định số 1316/QĐ-UBND - 23/05/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Đánh giá: