Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, chất lượng cao 138.389,4 m2 tại phường 2, thành phố Vũng Tàu

29/02/2024 - 20:56

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định 503/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KHU DỊCH VỤ DU LỊCH, VUI CHƠI GIẢI TRÍ, NGHỈ DƯỠNG, CHẤT LƯỢNG CAO với các nội dung sau đây:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng, phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại cao cấp với đặc trưng tận dụng khai thác cảnh quan thiên nhiên sẵn có; tổ chức các hình thức giải trí, nghỉ ngơi với mô hình đa dạng, đẳng cấp; nhằm phát triển, hình thành các sản phẩm mới phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũng như trên địa bàn tỉnh.

            Diện tích đất sử dụng: 138.389,4 m2. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Là một khu tổ hợp dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng chất lượng cao (công trình khách sạn, trung tâm thương mại đẳng cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên). Quy mô kiến trúc xây dựng: Đảm bảo tuân thủ theo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn – Núi Nhỏ đối với khu vực Mũi Nghinh Phong, phường 2, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 và các chỉ tiêu quy hoạch có liên quan. Công tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được thực hiện sau khi có nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất và được công nhận là chủ đầu tư theo quy định hiện hành. Tổng vốn đầu tư của dự án: 10.716.500.000.000 đồng (Mười nghìn, bảy trăm mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).

Khu vực dự kiến thực hiện dự án

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Địa điểm thực hiện dự án: phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (khu vực Mũi Nghinh Phong). Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án: 72 tháng, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, nghiên cứu ý kiến lưu ý của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 3084/BQP-TM ngày 22/8/2021, Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an tại Công văn số 3379/ANKT-P8 ngày 05/5/2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 144/BCH-TM ngày 19/01/2023 về vấn đề an ninh, quốc phòng; thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật về đất đai; đấu giá và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đất đai.

 Trường hợp đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc đã tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần không thành theo quy định của pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xem xét việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và có văn bản thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư (nếu có) để hướng dẫn thực hiện đầu tư theo quy định Luật Đầu tư, các quy định pháp luật có liên quan.

                                                                                                                                                                       Nhật Lệ

 

 


Đánh giá: