Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 1888/SDL-VP ngày 01/07/2024 của Sở Du lịch về việc quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2024.


Đánh giá: