Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 31/08/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030


Đánh giá: