Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu qủa Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

08/05/2024 - 14:02

Ngày 08/05/2024, UBND tỉnh ban hành công văn số 5876/UBND-VP về Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu qủa Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Trong đó, nội dung văn bản chỉ đạo như sau:

Để bảo đảm thực hiện đúng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đầy đủ và đúng quy định các nội dung theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Thường xuyên duy trì, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kết nối với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận ý kiến, thông tin chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh (mở máy điện thoại 24/7, trường hợp không nghe được điện thoại của lãnh đạo tỉnh thì phải gọi lại ngay khi kết nối được thông tin); chịu trách nhiệm nếu việc gián đoạn thông tin, không liên lạc được làm ảnh hưởng đến việc xử lý kịp thời các vụ việc, nội dung theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh./.

Nguồn CV số 5876/UBND-VP


Đánh giá: