Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 452/STTTT-TTCNTT&TT ngày 12/03/2024 của Sở Thông tin và Truyền Thông về hướng dẫn cấu hình thông tin phí, lệ phí đối với hồ sơ nộp trực tuyến của thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh.


Đánh giá: