Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Kỳ báo cáo: năm 2023


Đánh giá: