Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kế hoạch số 121/KH-UBND - 14/05/2024 của UBND tỉnh về Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Đánh giá: