Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thông báo số 88/TB-SDL ngày 02/07/2024 của Sở Du lịch về việc thay đổi mức thu phí và lệ phí đối với việc cấp Giấy phép kinh doanh, dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch


Đánh giá: