Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kế hoạch số 95/KH-SDL - 24/05/2024 của Sở Du lịch về hoạt động năm 2024 thực hiện Quyết định số 575/QĐUBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/TU ngày 09/10/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Đánh giá: