Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn 6064/UBND-VP - 10/05/2024 của UBND tỉnh về thực hiện văn bản số 204/TB-VPCP ngày 08/05/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử


Đánh giá: