Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 1986/SDL-VP ngày 09/07/2024 của Sở Du lịch về việc triển khai công văn 8642/UBND-VP về sử dụng tài khoản VNeID và đối chiếu thông tin cá nhân với Cơ sở DLQG về dân cư trong thực hiện TTHC


Đánh giá: